article, documentary, press release, publication, reportage

“Biennale di Venezia” on Arhitectura Magazine 2012, Bucharest, Romania

PUBLISHED ARTICLE

on

Arhitectura Magazine, issue no.5 (641), “Micro-Mega Architecture“, Bucharest 2012


 

reporter, Biennale di Venezia © Alexandru Crisan 2012

BIENNALE DI VENEZIA

[Venezia 2012]

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ

Bienala de arhitectură Venezia 2012
rewind_Common Ground

Tema:

Common Ground constituie subiectul celei de-a 13-a ediții a expoziției internaționale de arhitectură organizate la Veneția în perioada 29 august-25 noiembrie la Giardini della Biennale și la Arsenale. Expoziția coordonată de arhitectul David Chipperfield reunește 69 proiecte semnate de arhitecți, fotografi, artiști etc. care împărtășesc afilierea față de tematica propusă. Cei 119 participanți din acest an răspund problemelor legate de criza identității tranzitate de arhitecți în încercarea de a remedia fractura rezultată între arhitectură și societatea civilă.
În descrierea tematică a expoziției David Chipperfield sublinia necesitatea de reacție a arhitecților împotriva tendințelor predominante, direcționate, de natură profesională și culturală dictate de societatea contemporană care accentuează deliberat acțiunile individuale izolate în detrimentul contextualizării obiectului de arhitectură. Viziunea propusă în cadrul Bienalei pleda în favoarea demonstrării importanței influențelor și continuității tendințelor culturale prin capacitatea de a preleva și prevala ideile care formează baza unei „culturi arhitecturale”. Importanța unei clădiri, menționează Chipperfield, nu rezidă în spectacolul individual al obiectului arhitectural ci constituie o manifestare a valorilor culturale care aparțin comunității. Lumea edificată de care suntem înconjurați reprezintă codul informatic specific care transpune elementele determinante ale unei evoluții continue a limbajului arhitectural și criticii legat de înțelegerea mediului înconjurător. Tematica Bienalei subliniază problemele legate de continuitate, context și memorie raportate mediului construit și relațiilor stabilite la nivel individual cu acesta. Percepția personalizată a mesajului colectiv vine în completarea imaginii generale încercând să estompeze aparenta lipsă a înțelegerii între profesiune și societate.

Premii:
[categoria lei de aur]

Pavilionul Japoniei (comisar Toyo Ito) organizat în jurul temei Architecture possible here? Home-for-All (Naoya Hatakeyama, Kumiko Inui, Sou Fujimoto, Akihisa Hirata) a fost cel care a reușit să capteze spiritul temei propuse (Common Ground) prin răspunsul practic și creativitatea în domeniul proiectării evidențiate în modalitatea de reorganizare a centrului unei regiuni supuse dezastrului la nivel național. Acestuia i-a fost atribuit premiul Bienalei (Leul de aur, nr.1, la categoria participare națională). Urban-Think Tank (Alfredo Brillembourg, Hubert Klumpner) împreună cu Justin McGuirk, la Arsenale, primesc premiul Bienalei la categoria proiect arhitectură din cadul expoziției (Leul de aur, nr.2) cu tema Torre David / Gran Horizonte pentru integrarea unei noi comunități într-o clădire abandonată. Premiul Bienalei pentru întreaga activitate (Leul de aur, nr.3), propus de David Chipperfield, este atribuit arhitectului Alvaro Siza Vieira.

[categoria lei de argint]

Premiul Leul de argint este obținut de Grafton Architects (Yvonne Farrell, Shelley McNamara) pentru pavilionul Irlandei cu tema Shifting Grounds. Răspunsuri similare le-au constituit mențiunile speciale atribuite pavilioanelor Poloniei, Statelor Unite (Spontaneous Interventions), Rusiei (i-city) și instalației propuse de Cino Zucchi, la Arsenale, Copycat, care evocă complexitatea rețelei de relații care influențează mediul înconjurător.

INTERNATIONAL NEWSLETTER

Biennale of Architecture Venezia 2012
rewind_Common Ground

Theme:

Common Ground is the subject of the 13th International Exhibition of Architecture organized in Venice between August 29 and November 25 at the Giardini della Biennale and the Arsenale. The exhibition coordinated by architect David Chipperfield brings together 69 projects signed by architects, photographers, artists, etc. who share affiliation with the proposed topic. The 119 participants this year answer the problems of the identity crisis traversed by architects in an attempt to remedy the resulting fracture between architecture and civil society.
In the thematic description of the exhibition, David Chipperfield stressed the need for architects to react against predominant, directed, professional and cultural trends dictated by contemporary society that deliberately emphasizes individual isolated actions at the expense of contextualizing the architectural object. The vision proposed at the Biennale advocated demonstrating the importance of the influences and continuity of cultural tendencies through the ability to draw and prevail the ideas that form the basis of an “architectural culture.” The importance of a building, Chipperfield mentions, does not reside in the individual spectacle of the architectural object but is a manifestation of the cultural values ​​belonging to the community. The edifying world we are surrounded by is the specific computer code that translates the determinants of a continuous evolution of architectural language and criticism of understanding the environment. The Biennial theme highlights the issues of continuity, context and memory related to the built environment and the relationships established at the individual level with it. The personalized perception of the collective message complements the general picture trying to blur the apparent lack of understanding between the profession and the society.

Prizes:
[gold category]

Japanese Pavilion (Commissioner Toyo Ito) organized around the theme Architecture possible here? Home-for-All (Naoya Hatakeyama, Kumiko Inui, Sou Fujimoto, Akihisa Hirata) has been able to capture the spirit of the Common Ground through the practical response and design creativity highlighted in the way of reorganizing the center of a region subject to national disaster. He was awarded the Biennial Prize (Golden Lion, No. 1, in the national participation category). Urban-Think Tank (Alfredo Brillembourg and Hubert Klumpner) together with Justin McGuirk at Arsenale receive the Biennial Award for the Architecture Project category (Gold Leo, No.2) on the Torre David / Gran Horizonte theme for integrating a new community in an abandoned building. The Biennial Award for All Activity (Golden Lion, No.3), proposed by David Chipperfield, is awarded to architect Alvaro Siza Vieira.

[silver category]

The Silver Lion Prize is obtained by Grafton Architects (Yvonne Farrell, Shelley McNamara) for Ireland’s flag on Shifting Grounds. Similar responses have been made to the special mention of the pavilions of Poland, the United States (Spontaneous Interventions), Russia (i-city) and the installation proposed by Cino Zucchi at Arsenale, Copycat, which evokes the complexity of the relationship network that influences the environment.

reporter, Biennale di Venezia © Alexandru Crisan 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *